Przejdź do głównej treści
+41 52 511 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
Ogólne warunki sprzedaży

1. Ogólne

1.1 Wszelkie dostawy towarów i usług przez Rheonics jako sprzedawcę klientowi („Klient”) podlegają Warunkom i postanowieniom określonym w niniejszym dokumencie, o ile nie zawarto żadnych innych umów. Ogólne warunki klienta, które są niezgodne z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, mają zastosowanie tylko w zakresie, w jakim Rheonics wyraźnie zatwierdził na piśmie.

1.2 Wszelkie roszczenia przeciwko Rheonics nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

1.3 Sprzedaż, odsprzedaż i utylizacja towarów i usług, w tym wszelkich powiązanych technologii lub dokumentacji, mogą podlegać przepisom kontroli eksportu Szwajcarii, UE i USA, a także przepisom kontroli eksportu innych krajów. Jakakolwiek odsprzedaż towarów do krajów objętych embargiem lub w celu odmówienia osobom lub osobom, które używają lub mogą używać tych towarów do celów wojskowych, broni ABC lub technologii jądrowej, podlega oficjalnej licencji. Klient deklaruje w swoim zamówieniu zgodność z tymi ustawami i przepisami oraz że towary nie będą bezpośrednio lub pośrednio dostarczane do krajów, które zakazują lub ograniczają import takich towarów. Klient oświadcza, że ​​uzyskał wszystkie licencje wymagane do eksportu i importu.

2. Informacja, doradztwo

Informacje i konsultacje dotyczące towarów i usług Rheonics są świadczone zgodnie z istniejącym doświadczeniem. Wszelkie wartości przytoczone jako ich część, szczególnie dane dotyczące wydajności, reprezentują średnie wartości, które zostały określone na podstawie eksperymentów w standardowych warunkach laboratoryjnych. Rheonics nie może podejmować żadnego zobowiązania, aby jego produkty dokładnie spełniały podane wartości i obszary zastosowania. Punkt 10 niniejszych warunków reguluje wszelkie kwestie odpowiedzialności. Nasze oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin przyjęcia.

3. Ceny

3.1 Ceny dotyczą zakresu dostawy i usług podanego w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie dodatkowe lub specjalne dostawy lub usługi będą dodatkowo fakturowane dla Klienta.

3.2 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie nasze przesyłki wymagają przedpłaty po otrzymaniu faktury. W przypadku, gdy uzgodniliśmy płatność po dostawie, nasze faktury będą wymagalne i płatne przez Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, chyba że na fakturze podano dłuższy termin płatności.

3.3 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami ex works firmy Rheonics Group stosującej niniejsze Warunki. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty transportu, koszty pakowania przekraczające standardowe opakowanie, opłaty publiczne (w tym podatki u źródła) i cła.

3.4 Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia lub zatrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie wzajemne nie zostało przez nas zakwestionowane lub zostało ustalone w drodze ostatecznej i wiążącej decyzji.

3.5 W przypadku niestandardowego produktu lub niedostępności kredytu dla klienta, terminem płatności jest płatność z góry, chyba że wyraźnie określono inaczej.

4. Dostawa

4.1 Każdy okres czasu istotny dla określenia daty wysyłki zgodnie z niniejszym § 4 (określony przez nas przy składaniu zamówienia lub w inny sposób uzgodniony) rozpoczyna się (a) jeśli uzgodniono przedpłatę, po otrzymaniu przez nas pełna cena zakupu (z podatkiem VAT i kosztami wysyłki) lub (b) jeśli uzgodniono płatność za pobraniem lub płatność po dostawie, przy zawarciu umowy sprzedaży.

4.2 Za datę wysyłki uznaje się dzień, w którym produkt został przekazany przez nas przewoźnikowi.

4.3 Nie odpowiadamy za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile zostały one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. Wszelkiego rodzaju zakłócenia w pracy, trudności w zakupie materiałów lub energii, opóźnień w transporcie, strajków, zgodnych z prawem lokautów, niedoborów siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych oficjalnych zgód, środków urzędowych lub niedostarczenia lub nieprawidłowej lub opóźnionej dostawy przez dostawców), za które nie odpowiadamy. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam świadczenie naszych dostaw lub usług, a przeszkoda nie jest tylko czasowa, mamy prawo odstąpić od umowy. W przypadku wystąpienia przeszkód o charakterze czasowym terminy dostaw i usług zostaną przedłużone lub terminy dostaw i realizacji zostaną przesunięte o czas trwania przeszkody plus odpowiedni okres docierania. O ile w wyniku opóźnienia nie można oczekiwać, że Klient przyjmie dostawę lub usługę, może on odstąpić od umowy, przekazując nam natychmiastowe pisemne powiadomienie.

4.4 Bez uszczerbku dla praw Rheonics z powodu niewykonania zobowiązania przez Klienta, okresy i daty dostaw zostaną uznane za przedłużone o okres, w którym Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Rheonics. W przypadku, gdy Rheonics nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Rheonics ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wszystkie rodzaje szkód zgodnie z sekcją 10 niniejszych Warunków.

4.5 Rheonics zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy przy użyciu własnej organizacji dostawczej.

4.6 Rheonics może wykonywać częściowe dostawy i świadczyć częściowe usługi, jeśli takie działanie nie miałoby nieuzasadnionego wpływu na Klienta.

4.7 Klient może odstąpić od umowy po dwóch nieudanych okresach karencji, chyba że przeszkoda ma charakter tymczasowy, a opóźnienie nie wpłynie w nieuzasadniony sposób na klienta.

4.8 Wszelkie umowne lub ustawowe prawo Klienta do odstąpienia od umowy, z którego Klient nie skorzysta w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Rheonics, przepada.

5. Wysyłka, ubezpieczenie i przejście ryzyka

5.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, możemy swobodnie określić odpowiedni sposób wysyłki i wybrać przewoźnika według naszego rozsądnego uznania.

5.2 Jesteśmy zobowiązani jedynie do prawidłowego i terminowego dostarczenia produktu przewoźnikowi i nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika. Dlatego podane przez nas czasy tranzytu są jedynie niewiążącymi szacunkami.

5.3 Ryzyko przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty dostarczonego produktu przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia przez nas produktu przewoźnikowi.

5.3 Jeśli Klient nie zaakceptuje, Rheonics będzie uprawniona do żądania zwrotu wszelkich wydatków z tym związanych, a ryzyko przypadkowego pogorszenia, utraty i zniszczenia przechodzi na Klienta.

5.4 Przesyłka będzie przez nas ubezpieczona od kradzieży, zniszczenia i transportu, szkód spowodowanych pożarem i wodą lub innymi ryzykami podlegającymi ubezpieczeniu, na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt.

6. Płatność

6.1 Pełna płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną w dniu otrzymania należnej kwoty przez Rheonics. Weksle i czeki nie będą uważane za płatne, dopóki nie zostaną uhonorowane i zostaną przyjęte bez obowiązku terminowego przedstawienia i wniesienia protestu.

6.2 Klienci mogą wstrzymać lub potrącać należne płatności z ich własnych roszczeń wzajemnych tylko wtedy, gdy są one bezsporne lub zostały uznane za prawnie wiążące.

6.3 Wszelkie należności Rheonics będą natychmiast płatne w przypadku zwłoki w płatności, zawiadomienia złożonego w proteście przeciwko wekslu lub zawieszeniu płatności Klienta, niezależnie od terminu weksli, które mogły już być przyjęty. W każdym z wyżej wymienionych przypadków Rheonics będzie również w stanie zrealizować pozostałe dostawy tylko po przedpłacie lub zapewnieniu zabezpieczenia, a jeśli taka zaliczka nie zostanie dokonana lub zabezpieczenie w ciągu dwóch tygodni, anulować umowę bez ustalenie kolejnego terminu przedłużenia. Nie ma to wpływu na dalsze roszczenia.

7. Zastrzeżenie własności i odsprzedaż

7.1 Dostarczone towary pozostają w pełni własnością Rheonics (towary sprzedawane z zastrzeżeniem prawa własności) do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności, niezależnie od podstaw prawnych.

7.2 Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży jakichkolwiek dostarczonych przez nas produktów, które nadal są objęte zastrzeżeniem własności, chyba że za naszą uprzednią pisemną zgodą.

7.3 Jeżeli osoba trzecia wejdzie w posiadanie zastrzeżonego towaru, w szczególności w drodze zajęcia, Klient niezwłocznie wskaże nam naszą własność i poinformuje nas o tym, aby umożliwić nam realizację naszych praw własności.

 

7.4 Jeżeli w przypadku zachowania Klienta sprzecznego z umową - w szczególności zwłoki w płatności - odstąpimy od umowy (zwrot), przysługuje nam prawo żądania towaru zastrzeżonego.

8. Prawa do oprogramowania

8.1 Oprogramowanie pozostanie w pełni własnością Rheonics. Żaden program, dokumentacja ani ich późniejsze aktualizacje nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Rheonics, ani też nie mogą być kopiowane ani w inny sposób kopiowane, nawet na wewnętrzne potrzeby Klienta, z wyjątkiem pojedynczej kopii zapasowej ze względów bezpieczeństwa .

8.2 Klientowi przyznaje się niewyłączne, nieprzenoszalne prawo do używania oprogramowania, w tym związanej z nim dokumentacji i aktualizacji, wyłącznie w celu obsługi produktu, do którego jest przeznaczone. W przypadku programów i dokumentacji utworzonych i dostarczonych na żądanie Klienta Rheonics udzieli temu Klientowi licencji dla pojedynczego użytkownika końcowego na niewyłączne, nieprzenoszalne wykorzystanie.

8.3 Zazwyczaj nie są dostarczane żadne programy źródłowe. W każdym przypadku wymaga to specjalnej pisemnej umowy.

9. Gwarancja

9.1 Towary uznane za wadliwe zostaną zwrócone do Rheonics w celu zbadania w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu. Rheonics usunie wady, jeśli roszczenie gwarancyjne jest ważne i w okresie gwarancyjnym. To zależy od Rheonics, czy Rheonics usunie usterkę poprzez naprawę lub wymianę. Rheonics ponosi wyłącznie koszty niezbędne do usunięcia wady.

9.2 Dostarczone elementy należy dokładnie sprawdzić niezwłocznie po ich dostarczeniu do Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. Uważa się, że zostały one zatwierdzone przez Klienta, jeśli nie otrzymamy pisemnego zawiadomienia o wadach w odniesieniu do widocznych wad lub innych wad, które można było zidentyfikować podczas natychmiastowej, dokładnej kontroli w ciągu siedmiu dni roboczych od dostarczenia dostarczonego przedmiotu. W odniesieniu do innych wad dostarczone przedmioty uważa się za zaakceptowane przez Klienta, jeżeli nie otrzymamy pisemnego zawiadomienia o wadach w ciągu siedmiu dni roboczych od wykrycia wady lub, jeśli wcześniej, w czasie, gdy wada była rozpoznawalna dla Klient podczas normalnego użytkowania dostarczonego przedmiotu bez dokładniejszej kontroli. Na nasze życzenie przedmiot dostawy, którego dotyczy reklamacja, ma zostać odesłany do nas z opłaconym transportem. Jeżeli zgłoszenie wady okaże się uzasadnione, zwrócimy koszty najtańszej formy wysyłki; nie ma to zastosowania, o ile koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż określone miejsce użytkowania.

9.3 W przypadku wystąpienia wad materiałowych dostarczonych artykułów jesteśmy początkowo zobowiązani i uprawnieni do ich naprawy lub dostawy zamienników według naszego wyboru, co ma nastąpić w odpowiednim terminie. W przypadku awarii, tj. Naprawa lub wymiana dostawy jest niemożliwa lub nieuzasadniona lub w przypadku odmowy lub niewłaściwego opóźnienia, Klient może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu.

9.4 Jeżeli wada powstała z naszej winy, Klient może żądać odszkodowania na warunkach określonych w § 8.

9.5 Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient modyfikuje dostarczony przedmiot bez naszej zgody lub zezwala na to osobom trzecim, a usunięcie wady jest z tego powodu niemożliwe lub nieuzasadnione. W każdym z tych przypadków Klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia usterek spowodowanych modyfikacjami. Ponadto gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient otworzy dostarczoną rzecz lub usunie lub uszkodzi istniejące plomby bez naszej zgody, chyba że otwarcie dostarczonej rzeczy jest konieczne do zamierzonego użytku lub Klient udowodni, że otwarcie dostarczonej rzeczy lub usunięcie lub uszkodzenie plomby nie spowodowało ani nie zintensyfikowało wady.

9.6 Dostawa używanych rzeczy ustalana w indywidualnych przypadkach z Klientem odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji.

9.5 Wszelkie prawa Klienta do otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia podlegają postanowieniom punktu 10 niniejszych Warunków.

9.6 Specyfikacje towarów Rheonics, w szczególności zdjęcia, rysunki, dane dotyczące wagi, wymiarów i pojemności zawarte w ofertach i broszurach należy traktować jako dane średnie. Takie specyfikacje i dane w żaden sposób nie stanowią gwarancji jakości, a jedynie opis lub etykietę towarów.

9.7 O ile w potwierdzeniu zamówienia nie ustalono wyraźnie limitów zmian, takie odchylenia są dopuszczalne, które są zwyczajowo stosowane w handlu.

9.8 Rheonics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady dostarczonych towarów, jeśli są one spowodowane normalnym zużyciem. Klient nie ma żadnych praw wobec Rheonics w odniesieniu do wad towarów sprzedawanych jako towary niższej klasy lub używane.

9.9 Każda gwarancja traci ważność, jeśli instrukcje obsługi lub konserwacji nie będą przestrzegane, jeśli zostaną wprowadzone zmiany w dostawach lub usługach, jeśli części zostaną wymienione lub użyte materiały nie są zgodne z oryginalnymi specyfikacjami produktu firmy Rheonics, chyba że Klient może to wykazać omawiana wada wynikała z innej przyczyny.

9.10 O ile Klient jest handlowcem, Klient jest zobowiązany do powiadomienia Rheonics o usterkach na piśmie lub faksem.

9.11 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy. Nie dotyczy to roszczeń Klienta z tytułu szkód spowodowanych uszkodzeniem ciała lub zdrowia spowodowanych wadą, za którą odpowiada Rheonics, lub roszczeniami o odszkodowanie w wyniku celowego lub rażąco niedbałego postępowania Rheonics.

10. Ograniczona odpowiedzialność

10.1 Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie od podstawy prawnej, ale w szczególności z tytułu niemożności, opóźnienia, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy i działania deliktowego jest w takim zakresie, w jakim zależy to od naszej winy każdorazowo ograniczone zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji 10.

10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania naszych organów, partnerów uprawnionych do działania w charakterze przedstawicieli, przedstawicieli ustawowych, pracowników lub innych zastępców, chyba że zostaną naruszone istotne zobowiązania umowne. Za istotne dla umowy uważa się zobowiązanie do niezwłocznej dostawy i zamontowania przedmiotu dostawy, jego brak wad, które nie tylko nieznacznie wpływają na funkcjonalność lub użytkowanie, a także obowiązek konsultacji, ochrony i opieki, które umożliwią Klientowi używanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub które służą ochronie życia i zdrowia Klienta lub jego personelu albo mienia Klienta przed znacznymi uszkodzeniami.

10.3 W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność za szkody na podstawie i zgodnie z punktem 10 ust. 2, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, które przewidzieliśmy przy zawieraniu umowy jako możliwy skutek naruszenia umowy lub które, biorąc pod uwagę okoliczności, powinniśmy byli przewidzieć, przykładając należytą staranność i uwagę. Ponadto szkody pośrednie i następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy podlegają rekompensacie tylko w takim zakresie, w jakim można się tego spodziewać przy korzystaniu z przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.4 Okres przedawnienia roszczeń wobec Rheonics - w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną - wynosi 12 miesięcy (24 miesiące w przypadku, gdy Klient jest konsumentem) od daty dostawy do Klienta, aw przypadku roszczeń deliktowych 12 miesięcy (24 miesiące w przypadku, gdy Klient jest konsumentem) od dnia, w którym Klient dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o przyczynach powstania roszczenia i osobie odpowiedzialnej, gdyby Klient nie dopuścił się rażącego niedbalstwa. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków ani w przypadkach, o których mowa w punkcie 10.3 niniejszego Regulaminu.

10.6 Odpowiedzialność Rheonics za oprogramowanie dostarczone przez Rheonics jest ograniczona do odpowiedzialności za straty lub zmiany danych spowodowane przez program; jednak Rheonics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zmiany danych, których można było uniknąć, wypełniając przez Klienta obowiązek zabezpieczenia takich danych w odpowiednich odstępach czasu i co najmniej raz dziennie.

10.7 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w takim samym stopniu na korzyść naszych organów, partnerów uprawnionych do działania w charakterze przedstawicieli, przedstawicieli ustawowych, pracowników lub innych pośredników.

10.8 O ile zapewniamy informacje techniczne lub działamy jako doradca, a te informacje lub porady nie wchodzą w zakres usług, które są przez nas należne w umowie, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

11. Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie

11.1 W przypadku roszczeń wobec Klienta z powodu naruszenia prawa własności przemysłowej lub praw autorskich do korzystania z dostaw lub usług dostarczanych przez Rheonics zgodnie z określonym w umowie sposobem, Rheonics będzie odpowiedzialna za uzyskanie prawa Klienta do dalszego korzystania takie dostawy lub usługi, pod warunkiem, że Klient natychmiast powiadomi na piśmie o takich roszczeniach osób trzecich, a prawa Rheonics do podjęcia wszelkich odpowiednich działań obronnych i pozasądowych są zastrzeżone. Jeśli pomimo takich działań okaże się niemożliwe dalsze korzystanie z dostaw lub usług dostarczanych przez Rheonics na rozsądnych warunkach ekonomicznych, należy rozumieć, że uzgodniono, że Rheonics może, według uznania Rheonics, zmodyfikować lub wymienić konkretną dostawę lub usługę w celu usunięcia wady prawnej lub odebrać taką dostawę lub usługę ze zwrotem ceny sprzedaży wcześniej zapłaconej Rheonics, pomniejszoną o pewne potrącenie z tytułu wieku danej dostawy lub usługi.

11.2 Klient nie będzie miał żadnych dalszych roszczeń dotyczących naruszenia własności przemysłowej lub praw autorskich, pod warunkiem, że Rheonics nie naruszył istotnych obowiązków umownych ani umyślnie lub rażąco niedbale naruszył obowiązki umowne. Rheonics nie będzie ponosić żadnych zobowiązań zgodnie z sekcją 11.1 w przypadku, gdy naruszenie praw jest spowodowane przez wykorzystanie dostaw lub usług dostarczanych przez Rheonics w sposób inny niż określony w umowie lub przez ich obsługę wraz z dostawami lub usługami innymi niż Rheonics.

12. Utylizacja

12.1 Klient jest zobowiązany ściśle przestrzegać dokumentów towarzyszących towarom i zapewnić prawidłową utylizację towaru zgodnie z obowiązującym prawem.

12.2 W przypadku, gdy Klient jest handlowcem, Klient jest zobowiązany do usunięcia towaru na własny koszt. Klient jest zobowiązany do przeniesienia tego obowiązku na nabywcę towarów lub ich części w przypadku odsprzedaży towarów. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy ustawowe dotyczące unieszkodliwiania odpadów.

12.3 Klientowi przyznaje się niewyłączne prawo do używania oprogramowania dostarczonego z produktem do użytku w połączeniu z produktem.

12.4 Klientowi nie przysługuje prawo do tworzenia kopii oprogramowania, z wyjątkiem używania oprogramowania zgodnie z punktem 12, ustęp 3 lub w celu tworzenia kopii zapasowych.

12.5 Klient może przenieść swoje prawa do oprogramowania na jakąkolwiek osobę trzecią tylko wtedy, gdy w tym samym czasie tytuł do odpowiedniego produktu (w szczególności sprzętu) zostanie przeniesiony na taką osobę trzecią, a Klient nie zachowa żadnej kopii oprogramowanie.

12.6 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania kodu źródłowego oprogramowania.

12.7 Wszystkie wyniki naszych usług programistycznych pozostają naszą własnością intelektualną. Obejmuje to również wynalazki, pomysły, koncepcje, projekty i ulepszenia - niezależnie od tego, czy mają one zdolność patentową lub są chronione prawem. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie za usługi deweloperskie nie obejmuje przeniesienia praw własności przemysłowej lub praw autorskich na Klienta.

12.8 Roszczenia klienta związane z naruszeniami praw własności przemysłowej są wykluczone, o ile Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenia lub o ile naruszenia praw własności przemysłowej zostały spowodowane przez szczególne wymagania określone przez Klienta, przez jakiekolwiek nieprzewidziane przez nas użycie , poprzez zmiany dokonane przez Klienta w dostawie lub użycie elementów dostawy w połączeniu z innymi przedmiotami, które nie zostały przez nas dostarczone.

13. Poufność i ochrona danych

13.1 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej na piśmie, żadne informacje przekazane Rheonics w związku z zamówieniami nie będą traktowane jako poufne, chyba że ich poufny charakter jest oczywisty.

13.2 Rheonics zwraca uwagę, że dane osobowe w związku ze stosunkiem umownym mogą być przechowywane przez Rheonics i mogą być przekazywane firmom powiązanym z Rheonics w grupie Rheonics.

13.3 Możemy zapisywać i przetwarzać wszelkie dane dotyczące Klienta, w zakresie niezbędnym do wykonania i realizacji umowy sprzedaży oraz o ile jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem.

13.4 Nie udostępniamy żadnych danych osobowych Klienta innym podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta, z wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo.

14. Prawo właściwe i właściwe sądy

14.1 Miejscem jurysdykcji, pod warunkiem, że Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, będzie miejscem prowadzenia działalności spółki Rheonics Group zgodnie z niniejszymi warunkami. Rheonics może jednak również podjąć kroki prawne przeciwko Klientowi w miejscu prowadzenia działalności.

14.2 Prawem właściwym będzie prawo Szwajcarii, z wyłączeniem postanowień międzynarodowego prawa kolizyjnego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), pod warunkiem, że Klient jest handlowcem, osoba prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego.

14.3 Jeżeli którakolwiek z klauzul niniejszych Warunków jest całkowicie lub częściowo nieważna lub nieważna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul lub ich części.

Pobierz Warunki sprzedaży

Następnie możesz pobrać dokument warunków sprzedaży.

Warunki sprzedaży Rheonics
Szukaj